Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de donație

Contractul de donație

Contractul de donație

Donația este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar/beneficiar. Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Documente necesare în vederea încheierii contractului de donație având ca obiect un bun imobil – apartament, casă, teren:
 • acte de identitate pentru donator și donatar;
 • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, dacă acestea există;
 • acte de proprietate asupra imobilului care face obiectul donației (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de construire și proces-verbal de predare-primire, autorizație de construire și proces-verbal de recepție, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • informații despre tranzacție (data predării imobilului, clauze speciale dorite în contract etc.)
 • plan cadastral (plan de amplasament și releveu – schiță) și încheierea de intabulare aferentă imobilului (denumită și încheiere de carte funciară);
 • adeverință emisă de asociația de proprietari (dacă este constituită), în cazul apartamentelor, parcărilor și boxelor situate în blocuri de locuințe (adeverința este valabilă 30 de zile de la data emiterii);
 • certificat de atestare fiscală emis expres pentru operațiunea „DONAȚIE” sau „ÎNSTRĂINARE” pe numele proprietarului sau al proprietarilor, după caz, care să ateste plata taxelor și impozitelor pentru imobilul respectiv pentru tot anul în curs, emis de către Direcția taxe și impozite locale de la locul situării imobilului (certificatul fiscal este valabil 30 de zile din data emiterii, chiar dacă se schimbă luna calendaristică);
 • extras de carte funciară pentru autentificare (se va obține de către biroul notarial);
În cazul persoanelor juridice benficiare ale donației sunt necesare, în plus, următoarele documente și informații:
 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
 • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
 • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la încheierea contractului și împuternicirea administratorului pentru semnarea acestuia;
 • defalcarea prețului pentru teren și construcție (în vederea înregistrării acestora în contabilitatea societății și pe rolul fiscal).
Costuri :
1. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I):

i. Taxa percepută de ANCPI pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de donație (în sarcina donatorului):

 • • 40 RON, în regim normal – se eliberează în două zile;
 • • 200 RON, în regim de urgență – se eliberează într-o zi.

ii. Tariful datorat Agenției Naționale de Cadatru și Publicitate Imobiliară pentru intabulare (în sarcina donatarului/benefeciarului):

După încheierea contractului de donație, noul proprietar va trebui să-și înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară. Operațiunea se realizează de către notarul public. Tariful perceput de Agenția Națională de Cadatru și Publicitate Imobiliară pentru această operaţiune este prevăzut de ANEXA din Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate şi reprezintă un procent de 0,15% din valoarea bunului, în cazul dobânditorilor persoane fizice și 0,5% din valoarea bunului, în cazul dobânditorilor persoane juridice.

2. Onorariul notarial (în sarcina donatarului/benefeciarului):

Onorariul minim care poate fi perceput de biroul notarial pentru autentificarea contractului de donație este reglementat de ANEXA Nr. 2 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici și are ca bază de calcul valoarea bunului donat.

3. Impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate (exclusiv în sarcina donatarului/benefeciarului persoana fizică):

Impozitul se încasează și se virează către A.N.A.F. de către notarul public. El se calculează scăzând din valoarea bunului suma de 450.000 lei (valoarea neimpozabilă conform Codului Fiscal) și aplicând asupra sumei rămase procentul de 3%. Acest impozit nu este datorat la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui CONTRACT? Ne puteți contacta nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro