Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de schimb imobiliar

Contractul de schimb imobiliar

Contractul de schimb imobiliar

Contractul de schimb având ca obiect un bun imobil (casă, apartament, teren) este acel contract prin care fiecare dintre părți (copermutanți) transmite proprietatea unui bun imobil pentru a primi în contraprestație proprietatea unui alt bun imobil.

Acte și informații necesare:
 • acte de identitate pentru părți;
 • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, dacă acestea există;
 • acte de proprietate asupra imobilului care face obiectul schimbului (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de construire și proces-verbal de predare-primire, autorizație de construire și proces-verbal de recepție, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • informații despre tranzacție (valoarea bunurilor schimbate, eventuala sultă (compensație în bani) plătită de unul dintre copermutanți celuilalt, contul bancar al coschimbașilor, data predării imobilelor, clauze speciale dorite în contract etc.)
 • plan cadastral (plan de amplasament și releveu – schiță) și încheierea de intabulare aferentă imobilelor (denumită și încheiere de carte funciară);
 • adeverințe emise de asociațiile de proprietari (dacă sunt constituite), în cazul apartamentelor, parcărilor și boxelor situate în blocuri de locuințe (adeverința este valabilă 30 de zile din data emiterii);
 • cele mai recente facturi de utilități și dovada achitării acestora;
 • certificate de atestare fiscală emis expres pentru operațiunea „SCHIMB” sau „ÎNSTRĂINARE” pe numele proprietarului sau al proprietarilor, după caz, care să ateste plata taxelor și impozitelor pentru imobilul respectiv pentru tot anul în curs, emis de către Direcția taxe și impozite locale de la locul situării imobilului (certificatul fiscal este valabil 30 de zile din data emiterii, indiferent dacă se schimbă luna calendaristică);
 • extrase de carte funciară pentru autentificare (se vor obține de către biroul notarial);
 • certificat de urbanism (în cazul terenurilor construibile);
În cazul persoanelor juridice sunt necesare, în plus, următoarele documente:
 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
 • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
 • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la schimb, valoarea declarată a bunurilor imobile schimbate, valoarea eventualei sulte, dar și împuternicirea administratorului pentru semnarea contractului;
 • raport de evaluare pentru imobil (pentru terenurile situate în intravilan, dacă este cazul);

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui CONTRACT?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro