Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de tranzacție

Contractul de tranzacție

Contractul de tranzacție

Contractul de tranzacție este acel tip de contract prin care părțile previn sau sting un litigiu existent, inclusiv în faza executării silite, prin renunțări reciproce la drepturi sau prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă. Uneori, părțile pot conveni ca în scopul prevenirii sau stingerii litigiului, una dintre acestea sau ambele să transfere dreptul de proprietate asupra unui bun.

Documente necesare în vederea încheierii contractului de tranzacție:
 • acte de identitate pentru părți;
 • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, dacă acestea există;
 • acte de proprietate asupra imobilului care face obiectul tranzacției (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de construire și proces-verbal de predare-primire, autorizație de construire și proces-verbal de recepție, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • acte doveditoare pentru litigiul existent sau care se dorește a fi prevenit.
În cazul persoanelor juridice sunt necesare, în plus, următoarele documente:
 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online.;
 • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
 • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la contractul de tranzacție, dar și împuternicirea administratorului pentru semnarea contractului;
Costuri:
1. Onorariul notarial (în sarcina dobânditorului):

Onorariul minim care poate fi perceput de biroul notarial pentru autentificarea contractului de tranzacție este reglementat de ANEXA Nr. 2 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici și are ca bază de calcul valoarea în bani a dreptului pretins.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui CONTRACT?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro