Hi, How Can We Help You?
 • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
 • Telefon: 0753 103 311
 • Email: notariat@berevoianu.ro

Contractul de vânzare

Contractul de vânzare

Contractul de vânzare

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. De esența vânzării este obligativitatea ca prețul să fie reprezentat de o sumă de bani.

Documente și informații necesare în vederea încheierii contractului de vânzare care are ca obiect un bun imobil – apartament, casa, teren:
 • acte de identitate pentru vânzători și cumpărători;
 • certificate de căsătorie și convenții matrimoniale, dacă acestea există;
 • acte de proprietate asupra imobilului care face obiectul tranzacției (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de construire și proces-verbal de predare-primire, autorizație de construire și proces-verbal de recepție, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • informații despre tranzacție (prețul vânzării, contul bancar al vânzătorului, data predării imobilului, clauze speciale dorite în contract etc.)
 • certificat energetic eliberat de un auditor energetic autorizat;
 • plan cadastral (plan de amplasament și releveu – schiță) și încheierea de intabulare aferentă imobilului (denumită și încheiere de carte funciară);
 • adeverință emisă de asociația de proprietari (dacă este constituită), în cazul apartamentelor, parcărilor și boxelor situate în blocuri de locuințe (adeverința este valabilă 30 de zile de la data emiterii);
 • cele mai recente facturi de utilități și dovada achitării acestora;
 • certificat de atestare fiscală emis expres pentru operațiunea „VÂNZARE” sau „ÎNSTRĂINARE” pe numele proprietarului sau al proprietarilor, după caz, care să ateste plata taxelor și impozitelor pentru imobilul respectiv pentru tot anul în curs, emis de către Direcția taxe și impozite locale de la locul situării imobilului (certificatul fiscal este valabil 30 de zile din data emiterii, chiar dacă se schimbă luna calendaristică);
 • extras de carte funciară pentru autentificare (se va obține de către biroul notarial);
 • certificat de urbanism (pentru terenurile situate în intravilan, dacă este cazul );
 • în cazul imobilelor având regimul juridic de monument istoric, adresă emisă de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Municipiului Bucureşti din care să reiasă că aceasta şi-a dat acordul la înstrăinarea imobilelor şi că Statul Român, prin Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional al Municipiului Bucureşti şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Dezvoltare şi Investiţii- Direcţia Cultură, Invătământ, Turism-Serviciul de Cultură nu îşi exercită dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului;
 • acordul scris al băncii creditoare, pentru imobilele grevate de un drept de ipotecă.
În cazul persoanelor juridice sunt necesare, în plus, următoarele documente și informații:
 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • certificat constatator valabil emis de Oficiul Registrului Comerțului. În lipsa certificatului constatator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
 • hotărârea Adunării Generale a Asociaților din care să rezulte acordul asociaţilor cu privire la vânzarea/cumpărarea bunului respectiv şi preţul de vânzare/cumpărare a acestuia, dar și împuternicirea administratorului pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare;
 • raport de evaluare pentru imobil (în anumite situații);
 • defalcarea prețului pentru teren și construcție (în vederea înregistrării acestora în contabilitatea societății și pe rolul fiscal);
 • informații cu privire la aplicarea cotei de taxă pe valoarea adăugată (T.V.A.) asupra prețului.
Costuri :
1. Taxe încasate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I):

i. Taxa percepută de ANCPI pentru extrasul de carte funciară în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare (în sarcina vânzătorului):

 • • 40 RON, în regim normal – se eliberează în două zile;
 • • 200 RON, în regim de urgență – se eliberează într-o zi.

ii. Tariful datorat Agenției Naționale de Cadatru și Publicitate Imobiliară pentru intabulare (în sarcina cumpărătorului):

După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, noul proprietar va trebui să-și înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară. Operațiunea se realizează de către notarul public. Tariful perceput de Agenția Națională de Cadatru și Publicitate Imobiliară pentru această operaţiune este prevăzut de ANEXA din Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate şi reprezintă un procent de 0,15% din preţul vânzării, în cazul dobânditorilor persoane fizice și 0,5% din prețul vânzării, în cazul dobânditorilor persoane juridice.

2. Onorariul notarial (în sarcina cumpărătorului):

Onorariul minim care poate fi perceput de biroul notarial pentru autentificarea contractului de vânzare este reglementat de ANEXA Nr. 2 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici și are ca bază de calcul prețul vânzării.

3. Impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate (exclusiv în sarcina vânzătorilor persoane fizice):

Impozitul se încasează și se virează către A.N.A.F. de către notarul public. El se calculează scăzând din prețul vânzării suma de 450.000 lei (valoarea neimpozabilă conform Codului Fiscal) și aplicând asupra sumei rămase procentul de 3%.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării contractului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete, notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare în vederea încheierii contractului.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la încheierea unui CONTRACT?

Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro