Hi, How Can We Help You?
  • Adresă: str. Vasile Conta Nr.4, etaj 1, București
  • Telefon: 0753 103 311
  • Email: notariat@berevoianu.ro

Succesiuni

Reguli generale cu privire la deschiderea succesiunii

Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia, regulile de împărțire fiind stabilite prin lege sau, după caz, conform voinței defunctului, astfel cum aceasta a fost exprimată într-un testament. Succesiunile se deschid la cererea oricărei persoane interesate (moștenitor/creditor al moștenirii/creditor al moștenitorilor). La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari. Partajul proprietăţii moştenite se poate face în mod ambiabil, prin înțelegerea moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară, atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire la care sunt îndreptățiți.

testamente notar

La ce notar se deschide succesiunea în Bucureşti?

Dosarul succesoral se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.

Moștenirile cu elemente de extraneitate fac parte de asemenea din portofliul nostru.

În cazul moștenirilor am soluționat dosare în care defuncții decedaseră în străinătate, moștenitorii nu puteau ajunge în România pentru dezbaterea succesiunilor sau o parte a patrimoniului succesoral se afla în altă țară.

În astfel de spețe în care dreptul civil român se completează cu dreptul local al țării respective, am colaborat cu specialiști locali pentru o corectă aplicare a legislației în vigoare și am dat părților soluții eficiente din punct de vedere timp și costuri.

Biroul nostru notarial este competent pentru a dezbate toate succesiunile defuncților care au avut ultimul domiciliu în municipiul București, indiferent de sector.

Acte necesare pentru dezbaterea moștenirii:
– certificat de deces;
– acte de identitate ale succesibililor (potențialilor moștenitori);
– acte stare civilă ale succesibililor (certificate de naștere, certificate de căsătorie, hotărâri judecătorești, certificate de divorț);
– acte proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, act de partaj, contract de schimb, încheiere de intabulare, după caz, act de concesiune loc de veci, certificat de înmatriculare auto, carte de identitate autovehicul,);
– alte acte (adeverință cu evaluarea locului de veci, extras de cont pentru acțiuni de la Depozitarul Central, extrase de cont pentru depozite bancare etc) pot fi obținute de către succesibil pe baza unor adrese eliberate de biroul nostru.
– certificate de atestare fiscală (de la Administrația Financiară și de la Direcția Impozite și Taxe Locale);
-pentru imobilele intabulate în cartea funciară, încheierea de intabulare, plan de amplasament și releveu;
– testament, dacă există;
– declarații de opțiune succesorală, dacă există; acceptarea moștenirii trebuie exercitată în termen de un an de la data decesului defunctului;
– 2 martori care vor fi identificați în baza actului de identitate cu obligația ca aceștia să-l fi cunoscut pe defunct și care să nu fie rude cu defunctul.

În cursul procedurii succesorale, notarul public întocmeşte o încheiere motivată pentru fiecare termen acordat în care menţionează părţile şi martorii care s-au prezentat, înscrisurile depuse, precum şi măsurile luate în vederea soluţionării cauzei, care va fi semnată de către notarul public şi, după caz, de cei prezenţi.

Pe baza încheierii finale se redactează certificatul de moştenitor sau de legatar (moștenitor testamnetar) şi va cuprinde constatările din încheiere referitoare la: defunct/defuncţi, masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului, precum şi taxele succesorale şi onorariile încasate. Cu acordul tuturor moştenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorală, în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise (sau nedeclarate inițial) din masa succesorală, eliberând un certificat de moştenitor suplimentar.

Onorariul se calculează în funcție de valoarea bunurilor rămase de pe urma defunctului.

Este recomandat ca succesiunea să se dezbată în termen de 2 ani de la data decesului, în acest caz moștenitorii vor fi scutiți de la plata impozitului căte stat de 1% din valoarea imobilelor care fac parte din masa succesorală.

Onorariul se calculează în funcție de valoarea bunurilor rămase de pe urma defunctului.

Este recomandat ca succesiunea să se dezbată în termen de 2 ani de la data decesului, în acest caz moștenitorii vor fi scutiți de la plata impozitului căte stat de 1% din valoarea imobilelor care fac parte din masa succesorală.

Toate actele pot fi trimise în primă fază scanate/pozate pe adresa de email: notariat@berevoianu.ro ori depuse la sediul biroului în copie, originalele urmând a fi prezentate notarului public la momentul semnării actului.

În funcție de particularitatea fiecărei situații concrete notarul instrumentator poate solicita documente suplimentare.

Aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la dezbaterea unei SUCCESIUNI? Ne puteți contacta la nr de tel 0753 103 311 sau pe email la adresa notariat@berevoianu.ro